رایانش ابری چیست ؟ آشنایی با رایانش ابری ، تعاریف و مباحث آن

‌رايانش‌ ابری يکی ‌از ‌رويکردهای‌ جديد ‌محاسباتی‌ است‌ که ‌در ‌چند ‌سال ‌اخیر ‌مورد ‌توجه ‌بسیار ‌قرار ‌گرفته ‌است‌ و ‌بطور ‌فزايندهای ‌در‌حال‌ گسترش‌ است . ‌در ادامه به بررسی معانی ، تعاریف و جوانب مختلف رایانش ابری میپردازیم. سیستمهای‌ محاسباتی‌ بطور ‌گستردهای ‌در ‌حال ‌کامل‌ شدن‌ هستند‌ تا‌بتوانند‌ پاسخگوی‌ نیازهای‌بشر‌ در مسائل‌ و ‌کاربردهای ‌مختلف‌ علمی،‌ تجاری،‌ اجتماعی‌ و‌...‌باشند. ‌اين‌ تکامل ‌در ‌ابعاد ‌مختلفی‌ صورت‌ گرفته...
ادامه مطلب